Инженерни и новаторски решения в сондирането за цялата страна

Пилоти и микропилоти

Изработваме пилоти, микропилоти или пилотно фундиране.

Строителството в последните години става мащабно и всеобхватно. Налага се строене в местности със силно пресечен релеф, в почви с малка носеща способност и високо водно ниво. Решението е пилотното фундиране, а именно пилоти и микропилоти. Конструкциите, сградите се фундират на полоти, когато почвата намираща се директно под тях няма необходимите механични показатели или има съмнение за терена, както и при презастраховане. Пилоти се използват и при нормални почвени условия за поемане на хоризонтални товари, освен това са удобен метод за фундаментни работи, както над вода, така и за мостове, вълноломи, свлачища и др.

Назад